BX-1022-B

Capa para trilho superior

0,195 kg/m

000